خدمات مالیاتی

یکی دیگر از دغدغه های سازمان ها پیچیدگی قوانین و مقررات و همچنین وضع قوانین جدید در خصوص مسائل مالیاتی است که در صورت عدم آشنایی و انجام تکالیف به موقع، هزینه های جبران ناپذیری را برای شرکت ها تحمیل می کند.

لذا گروه مشاوران ما برآن شد تا جهت همراهی با شرکت ها در راستای آموزش و خدمت از مرحله تشکیل پرونده مالیاتی تا قطعی شدن آن ارائه خدمت نماید.

برخی از خدمات مالیاتی گروه ما عبارتند از :

خدمات مالیاتی